Ferreira, Ana Maria Tucci Gammaro Baldavira, Universidade de Araraquara, Brasil