Baldavira Ferreira, Ana Maria Gammaro, Universidade de Araraquara – UNIARA, Brasil