Monteiro da Silva, Juliana Leal, Universidade de Araraquara - UNIARA